Μενού Κλείσιμο

Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης

Αυτό το ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης έχει σχεδιαστεί για να σας υποστηρίξει στο έργο σας όσον αφορά την εφαρμογή πρακτικών που ενισχύουν την ενεργό συμμετοχή των παιδιών, με βάση τους διαθέσιμους πόρους στον παιδικό σταθμό ή νηπιαγωγείο στο οποίο εργάζεστε. Ορίζουμε την ενεργό συμμετοχή ως το δικαίωμα των παιδιών να ακούγονται, να εκφράζουν τις απόψεις τους για θέματα και καταστάσεις που τα επηρεάζουν, καθώς και να λαμβάνονται αυτές οι απόψεις σοβαρά υπόψη στη λήψη αποφάσεων (δηλαδή, όπως ορίζεται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, του 1989).

Η ενεργός συμμετοχή των μικρών παιδιών είναι το κλειδί για την ανάπτυξη μιας κουλτούρας ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοκρατίας και κράτους δικαίου. Κατά συνέπεια, η ενεργός συμμετοχή των νέων και η λήψη αποφάσεων στην κοινωνία πρέπει να προστατεύονται και να ενθαρρύνονται ήδη από τις πολύ μικρές ηλικίες. Υπάρχουν πολλαπλά οφέλη που σχετίζονται με την προαγωγή του δικαιώματος της ενεργού συμμετοχής των παιδιών. Εάν ο φορέας στον οποίο εργάζεστε, ο παιδικός σταθμός ή το νηπιαγωγείο, ανταποκρίνεται περισσότερο στις ανάγκες των παιδιών, τότε είναι πιο προσιτός και αποτελεσματικός ως προς τη λειτουργία του. Ομοίως, οι επαγγελματίες στα πλαίσια αγωγής και φροντίδας στην πρώιμη παιδική ηλικία και της προσχολικής εκπαίδευσης μπορούν να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και γνώσεις, καθώς και μεγαλύτερη ικανοποίηση από το έργο τους, όταν εφαρμόζουν παιδαγωγικές πρακτικές που ενισχύουν και προάγουν την ενεργό συμμετοχή των παιδιών και υιοθετούν μια περισσότερο παιδοκεντρική προσέγγιση. Επιπλέον, τα παιδιά μπορούν να αυξήσουν την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμησή τους, να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας με συνομηλίκους, καθώς και δεξιότητες λήψης αποφάσεων και επίλυσης συγκρούσεων. Η προαγωγή του δικαιώματος της ενεργού συμμετοχής των παιδιών σημαίνει επίσης την προαγωγή της αυτονομίας και της επάρκειάς τους, μέσω της δημιουργίας σχέσεων με άλλους, στοιχεία τα οποία είναι θεμελιώδη ως κίνητρα για τα ίδια τα παιδιά και για την ευημερία τους. Τα παιδιά αποδέχονται τις αποφάσεις ευκολότερα εάν νιώθουν ότι ακούγονται και τα υπολογίζουν κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η συμμετοχή τους αυτή τα κάνει να αισθάνονται ότι αντιμετωπίζονται με δίκαιο τρόπο. 

Η ανάπτυξη αυτού του ερωτηματολόγιου αυτοαξιολόγησης βασίστηκε σε μαρτυρίες επαγγελματιών με διαφορετικούς ρόλους (π.χ. παιδαγωγών σε παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγών, βοηθών παιδαγωγών, προϊσταμένων/ διευθυντριών/ών) από διάφορους τύπους πλαισίων πρώιμης φροντίδας και αγωγής και προσχολικής εκπαίδευσης από την Ελλάδα, την Πολωνία, το Βέλγιο και την Πορτογαλία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο προάγουν την ενεργό συμμετοχή των παιδιών στα πλαίσια όπου εργάζονται. Από θεωρητικής πλευράς, η ενεργός συμμετοχή των παιδιών προσεγγίστηκε με βάση το μοντέλο της Laura Lundy (Lundy, 2007).

Σχετικά με το απόρρητο των απαντήσεων σας 

Οι απαντήσεις που θα δώσετε στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου που ακολουθεί θα αποθηκευτούν με ασφάλεια. Τα δεδομένα (οι απαντήσεις σας) συλλέγονται για την αποτύπωση της προσωπικής σας αναφοράς. Χρησιμοποιούνται επίσης για α) την βελτίωση του ερωτηματολογίου αυτοαξιολόγησης και β) την συμβολή σε ερευνητικές δράσεις σχετικά με τις συμμετοχικές πρακτικές σε περιβάλλοντα αγωγής και φροντίδας στην πρώιμη παιδική ηλικία καθώς και στην προσχολική εκπαίδευση σε ολόκληρη την ΕΕ (για παράδειγμα, εξετάζοντας τους μέσους δείκτες των απαντήσεων με την πάροδο του χρόνου). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των δεδομένων σας, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου.

Θα ήθελα να συμπληρώσω το ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης για τους επαγγελματίες στα πλαίσια αγωγής και φροντίδας στην πρώιμη παιδική ηλικία και την προσχολική εκπαίδευση