Menu Zamknij

Narzędzie samooceny

To narzędzie samooceny zostało zaprojektowane, aby wspierać Cię w doskonaleniu praktyk partycypacyjnych, opierając się na zasobach Twojego przedszkola. Partycypację definiujemy jako prawo dzieci do bycia wysłuchanym, do wyrażania swoich poglądów w sprawach i sytuacjach, które ich dotyczą oraz do tego, by ich zdanie było traktowane z należytą uwagą (tj. zgodnie z definicją zawartą w Konwencji ONZ o prawach dziecka z 1989 roku). Partycypacja dzieci jest kluczem do rozwoju kultury praw człowieka, demokracji i państwa prawa. Dlatego też od najmłodszych lat należy chronić i wspierać aktywne uczestnictwo młodych ludzi w życiu społecznym, włączając w to ich udział w podejmowaniu decyzji.

Promowanie prawa dzieci do partycypacji niesie za sobą różnorodne korzyści. Jeśli Twoje przedszkole cechuje wrażliwość na potrzeby dzieci, staje się bardziej przystępne i efektywne we wspieraniu ich rozwoju. Pracownicy przedszkola mogą zdobywać nowe umiejętności i wiedzę, a także osiągać większą satysfakcję z wykonywanej pracy, gdy przyjmują podejście ukierunkowane na dziecko i stosują praktyki partycypacyjne. Takie podejście pomaga dzieciom budować pewność siebie i poczucie własnej wartości, rozwijać umiejętności komunikacyjne i współpracę z rówieśnikami, a także zdolność podejmowania decyzji i rozwiązywania konfliktów. Promowanie prawa dzieci do partycypacji oznacza również promowanie ich autonomii i kompetencji przez nawiązywanie relacji z innymi. Są one fundamentalne dla ich motywacji i dobrostanu. Dzieci łatwiej akceptują decyzje, jeśli są wysłuchane i włączone do procesu decyzyjnego. Partycypacja daje im poczucie, że są traktowane w sposób sprawiedliwy. 

To narzędzie zostało zainspirowane refleksjami i doświadczeniami nauczycieli, asystentów nauczycieli i dyrektorów przedszkoli z Grecji, Polski, Belgii i Portugalii. Były one związane z działaniami wspierającymi partycypację dzieci w ich placówkach. Partycypacja ta została sklasyfikowana zgodnie z modelem Lundy (Lundy, 2007).

O zachowaniu poufności

Odpowiedzi na pytania będą przechowywane w bezpieczny sposób. Dane (Twoje odpowiedzi) są gromadzone w celu wygenerowania Twojego osobistego raportu. Są również wykorzystywane do: a) ulepszania narzędzia samooceny oraz b) badań dotyczących praktyk partycypacyjnych w przedszkolach i innych placówkach dla najmłodszych dzieci w Unii Europejskiej (np. przez analizowanie średnich wyników w czasie). Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jak wykorzystywane są dane, zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.

Chcę uzupełnić narzędzie samooceny dla kadry pedagogicznej przedszkola.