Menu Zamknij

KONTEKST

Dzieci mają prawo do partycypacji we wszystkich sprawach, które ich dotyczą; do swobodnego wyrażania swoich poglądów oraz do tego, by były one szanowane i brane pod uwagę. Partycypacja małych dzieci ma kluczowe znaczenie dla rozwoju kultury praw człowieka, demokracji i praworządności. Dlatego aktywna partycypacja młodych ludzi w życiu społecznym oraz podejmowanie przez nich decyzji musi być chronione i wspierane od najmłodszych lat. Mimo, że prawo dzieci do partycypacji ma kluczowe znaczenie dla jakości edukacji, jego wdrażanie pozostaje wyzwaniem. Aby wspierać wysokiej jakości wczesną edukację i opiekę poprzez wdrażanie prawa dziecka do partycypacji proponujemy wielopoziomowe podejście do rozwoju zawodowego.

CELE

We aim to strengthen ECE teachers, assistants, and coordinators’:

Aby osiągnąć te cele, opracowaliśmy cztery niezależne, ale uzupełniające się narzędzia rozwoju zawodowego:

Badamy użyteczność tego zestawu narzędzi, zbierając informacje zwrotne od użytkowników, aby go ulepszać.

UCZESTNICY

W działaniach projektowych uczestniczą trzy grupy profesjonalistów: nauczyciele, asystenci nauczycieli oraz dyrektorzy. Około 100 profesjonalistów z czterech krajów (Belgii, Grecji, Polski i Portugalii) bierze udział w grupach fokusowych, aby udzielić informacji na temat struktury i treści narzędzi. Ponadto około 120 profesjonalistów z co najmniej 40 przedszkoli w czterech krajach uczestniczy w analizie przydatności zestawu narzędzi.

DZIAŁANIA

Główne działania w ramach projektu obejmują:

OCZEKIWANE REZULTATY

Chcielibyśmy dotrzeć do wszystkich rodzajów profesjonalistów i typów placówek, włączając w to społeczności wiejskie i miejskie, sektor publiczny i prywatny, tworząc płaszczyznę porozumienia dla znaczenia prawa dzieci do partycypacji w procesie podnoszenia jakości wczesnej edukacji i opieki.

Oczekujemy, że profesjonaliści:

POTENCJALNE KORZYŚCI

Spodziewamy się długoterminowej poprawy jakości pracy placówek, opartej na zwiększonym poziomie wzajemności w relacjach i interakcjach kadry oraz pomiędzy kadrą i dziećmi. Te długoterminowe zmiany mogą prowadzić do zwiększonego dobrostanu dzieci. Potencjalne korzyści z partycypacji dzieci obejmują wzrost poczucia własnej wartości, poczucia własnej skuteczności, umiejętności komunikacyjnych, negocjacyjnych, rozwiązywania konfliktów i podejmowania decyzji; wzrost szacunku dla pomysłów, zainteresowań i potrzeb dzieci ze strony dorosłych, a także poprawę organizacji i funkcjonowania placówek. Ponadto, lepsze kompetencje organizacyjne w zakresie słuchania głosów dzieci i profesjonalistów powinny skutkować wyższym poziomem poczucia sprawiedliwości poprzez zwiększenie legitymizacji przywództwa.

Finansowanie

Oświadczenie

Strona została opracowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Uwzględnione treści odzwierciedlają jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

Kontakt

Koordynator projektu: Cecília Aguiar
Administracja i projekt stony: Christoforos Karachristos & Elias C. Stavropoulos
Napisz do nas: child.participation.eu@gmail.com
Content on this site is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.
Copyright © 2022 Participa Project – Educational Content, Methodology and Technology Laboratory, Hellenic Open University.